Kentsel dönüşümde kat artışına ret geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 29 Mayıs 2015 tarihinde aldığı bir kararla 17 ilçede yürürlükte olan 1/5 bin ölçekli nazım planları notlarına, “riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0,50’ya kadar emsal artışı yapılabilir” notunu ekledi. 50′den fazla imar planına eklenen plan notuna göre, kentsel dönüşüm projelerindeki bina kat sayısı ikiye çıkartıldı.

Belediye Meclisi’nin aldığı emsal artış kararının üst ölçekli planlara ve hukuka aykırı olduğunu, kararın Bursa’da kontrolsüz yapılaşmaya neden olacağını savunan Bursa Şehir Plancıları Odası, yürütmeyi durdurma ve kararın iptali istemiyle Bursa 3. İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemeden durdurma kararı geldi

Dava dilekçesini inceleyen mahkeme, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçeyi kapsayan emsal artışı kararı alırken emsal artışı yapılan bölgelerde araştırma inceleme yapmadığını, dolayısıyla kararın hukuka aykırı olduğunu tespit ederek Bursa Büyükşehir Belediye’sinin emsal artış kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararını verdi.

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı gerekçesini ise şöyle ifade etti: “Davalı idare tarafından, he ne kadar, dava konusu plan notu değişikliğinin kamu yararı uyarınca yapıldığı ileri sürülmekte ise de; Bursa il genelinde 17 ilçeye yönelik her ilçenin/yörenin kendine özgü nüfus ve coğrafi yapısı, yapıların alanla ilişkileri, birey başına düşen sosyal yapı donatı alanı hesaplamaları gibi hususlarda her hangi bir araştırma inceleme yapılmadan 1/5000 ölçekli planlarda ‘riskli bina tespit edilerek Kentsel Dönüşüm yapılması halinde 0,50’ye kadar yoğunluk artışı yapılabileceğini öngören dava konusu plan notu değişikliğinde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.