Maltepe Belediyesi iki adet arsayı satıyor

İki arsanın toplam muhammen bedeli 39 milyon 428 bin 295 lira olarak belirlenirken ihale 10 Aralık'ta gerçekleşecek.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"İhaleye katılmak için gerekli belgeler
Gerçek kişiler için
– Kanuni İkametgah sahibi olduğuna dair, Nüfus Müdürlüğü’nden alınmış ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan sureti
– Vekil ile temsil ediliyor ise Noter tasdikli vekaletname,
– Geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını yatırdığını gösterir makbuz,
– Şartname bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz,
– İhaleye katılacaklar, Belediyemize hiçbir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alacakları belgeyi diğer belgelerle birlikte ihale saatinde ihale komisyonuna vermek zorundadır.
– Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı Tüzel kişiler için
– İstekli Tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri ve vekaleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
– Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet belgesi
– Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış yetki belgesi Ortak girişim olması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden, yukarıda belirtilen maddelerdeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir."

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.