Tarabya’da 1.4 milyon TL’ye satılık konut alanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sarıyer'de yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsa; Tarabya Ferahevler Mahallesi, Önceler Sokak'ta yer alıyor. 
 
Konut alanı olarak belirlenen arsanın toplam alanı 568,94 metrekare olarak belirlendi. Satışa konu arsanın toplam bedeli 1 milyon 479 bin 244 TL… 
 
İhalesi; 21 Ekim 2015 tarihinde saat 13.00'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane'de açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklama:
 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No                :  3476
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli                                           :  İstanbul
b) İlçesi                                      :  Sarıyer
c) Cinsi                                      :  Arsa
d) Pafta No                                :  —
e) Ada No                                  :  1613
f) Parsel No                               :  13
g) Yüzölçümü                            :  568,94 m²
h) Satılacak Hisse Oranı            :  Tamamı
i) Halihazır                                 :  İşgalli
j) İmar Durumu                         :  Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı      :  Var
ı) Adres (Cadde-Sokak-No)      :  Tarabya (Ferahevler) Mah. Önceler Sokak
3) Muhammen Bedeli                :  1.479.244.-TL
4) Geçici Teminatı                     :  44.377,32 TL
5) İhale Tarihi ve Saati               :  21 Ekim 2015 – 13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer         :  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü                            :  Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale şartnamesi                     :  Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.
                                                     Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
                                                     Tel: 0212 455 33 30   Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli                    :  500.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
d) İmza sirkülerini vermesi,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.
11) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25   34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
 

YORUM YAZIN

Lütfen yorumunuzu yazın.
Buraya adınızı yazın