Kurbağalıdere imar planı askıya alındı

Kadıköy Kurbağalıdere Hasanpaşa 1.derece doğal sit alanına ilişkin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Hasanpaşa Kurbağalıdere imar planı 18 Aralık 2015-18 Ocak 2016 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilan panosu ve web sitesinde ve Kadıköy Belediye Başkanlığı’nda askıda kalacak. Söz konusu imar planına itirazlar Kadıköy Belediyesi’ne ve il müdürlüğüne yapılabilecek. 

1/1000 ölçekli Kadıköy Kurbağalıdere Hasanpaşa 1.derece doğal sit alanına ilişkin koruma amaçlı uygulama imar planı, plan paftaları, plan raporu ve plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. 

1/1000 ölçekli Kadıköy Kurbağalıdere Hasanpaşa1.derece doğal sit alanına ilişkin koruma amaçlı nazım imar planı onanmadan uygulama yapılamaz. Uygulama ile ilgili mevzuat ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve ilgili Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararları doğrultusunda yapılacaktır. Alanda tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu tarafından karar alınmadan uygulama yapılamaz. 

Halihazır haritadaki kadastral sınırlar ile onaylı kadastral haritalar arasında uyumsuzluk olması durumunda imar uygulaması kadastro idaresinden alınacak röperlik krokiye göre yapılacaktır. 

Başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığınca 19 Ocak 2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası mikro bölgeleme projesi kapsamında hazırlanan ve imar planlarına essa olan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarına göre zemin durumu ile ilgili planda belirlenen yerleşime önlemli alanların açıklanmadan ve yapılaşma kriterleri plan raporunda açıklanmış bu kriterlere uygulama aşamasında uyulacaktır. 

İlgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu ve ilgili tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonu karaları ile tescil olunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları korunacaktır. 

Bu planda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki 2863/5226-3386 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu hükümleri, imar yönetmeliği, mekânsal alanar plan yapım yönetmeliği, deprem yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmeliklerin hükümleri geçerlidir.

Proje Bilgi Formu

Bu projeyle ilgili daha fazla bilgi almak ister misiniz?
Formu doldurun, mesajınızı proje sahibine iletelim.